top of page

אל תשלח ידך אל הנער

שלמה טל

שמן על קנבס, 90/80

5,000 ש"ח

בתמונה רואים את אברהם מניף את ידו הימנית, עם המאכלת, מעל הקרבן שהוא בנו. מצד שני רואים את המלאך תופס את ידו כדי למנוע את ההקרבה.
אם מסתכלים היטב, רואים שבעצם ידו השמאלית של אברהם היא שעוצרת את ידו הימנית. הצד המלאכי שבו גובר על הצד השטני ומונע את הרצח.
המאורע הזה הוא אחד הסמלים הקשים ביותר בחיי העם היהודי והשפיעו עליו לכל אורך הדרך, מאז ועד עתה.

bottom of page