top of page

חלום יעקב

אילן ארד

יציקת ברונזה - 40 סמ

12,000 ש"ח

בראשית. פרק כ"ח, פס' יב.

"ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו"


bottom of page