top of page

הירהורים

שרה מלכי


שמן בשילוב רישום בפחם וחומרים מעורבים.100/80

3,500 ש"ח

הרהורים, חלומות, תקוות ותוכניות חווה היום ומחזיר אותי לעבר.


מה שמוביל אותי ביצירה, הן חוויות שונות ואירועים שונים להם אני חשופה.

החיים בחו"ל , הנסיעות הרבות גם הם משפיעים לא מעט.

חשוב לי מאוד להעשיר את שפת האמנות שלי בעזרת החומרים השונים.

השילוב בין רישומי הפחם, העיפרון וגירי השמן עם צבעי השמן מובילים אותי בדרך הביטוי לאחרונה.

bottom of page