top of page

זכרונות ילדות מבית סבתא

תמר אלט

טכניקה מעורבת / שמן על בד, 70/100

מתוך צילומים רבים שצלמתי במרוקו , 

נושא המיגדר והפמיניזם במרוקו מרתק אותי מיוחד


bottom of page